دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 6602
تعداد نوشته ها : 6
تعداد نظرات : 1
Rss
طراح قالب
در نگاهی گذرا به سازه ها میتوان گفت سازه ها در طبیعت و فناوری نه تنها وزن خود بلکه بار های اضافی (نیروهای مختلف) را نیز تحمل می کنند. این کنش مکانیکی همان چیزیست که باربری نامیده می شود.سازه ها سه عملکرد پی درپی را با هم انجام می دهند:

1)    پذیرش بار load reception

2)     انتقال بار load transfer 

3)     تخلیه بار load discharg

این روند جریان نیروها نامیده می شود که یک تصویر قابل درک اساسی جهت طراحی سازه محیا می سازد.با بیان چنین مقدمه ای هدف این است که نمی خواهیم بیشتر از این وارد جزئیات بحث و تعاریف پیچیده شویم چون هم برای خواننده خسته کننده است و هم نیاز به دانستن فرمول های پیچیده ای است که حیطه ی دانشجویان عمران در ترم های اولیه فراتر است. طبقه بندی سازه هادر بین تقسیم بندی های موجود در سیستم های سازه ای بهترین نوعی که توانستیم پیدا کنیم تقسیم بندی پروفسور انگل است.او طبقه بندی جالب در عین حال موثری بکار برده است که در نوع خود بی نظیر است. او سیستم های مذکوررا بر اساس عملکرد آن و در اصل جوهره اصلی رفتار آن به این ترتیب تقسیم بندی کرد.1) سیستم های سازه ای با عملکرد شکلی form-active structure systemsسیستم های سازه ای که شکل و فرم آن ها در رفتار سازه نقش اصلی دارد.عمدتا از نظر وضعیت تنش در حالت فشاری یا کششی عمل می کنند.

 کابل های سازه ای معمولا نمونه ای از این سازه ها هستند

 2) سیستم های سازه ای با عملکرد برداری vector-active structure systemsاین نوع سازه از اعضای میله ای یا لوله ای تک نیرویی تشکیل شده است و رفتار سازه تحت تاثیر آرایش اعضای مذکور قرار دارداین سیستم در واقع مجموعه ای از اعضای نیروی کششی و فشاری است.

خرپاها نمونه ی بارز این نوع سیستم ها هستند.

سقف گنبدی شکل الماس شرق مشهد واقع در مجتمع تجاری خیام که از خرپای قوسی ساخته شده  

3) سیستم سازه ای با عملکرد مقطعی section-active structure systemsدر این نوع سیستم ها تلاش های درون مقطعی عضو نقش اصلی در رفتار سازه دارد. تلاش های فوق عبارتند از : نیروی محوری، نیروی برشی، لنگر خمشی، لنگر پیچشی.تیر ها و ستون های قاب مثال بارز این نوع سیستم ها هستند 4) سیستم های سازه ای با عملکرد سطحی surface-active structure systemsدر این نوع سیستم ها سطح و هندسه آن در رفتار سازه موثر است و از نظر وضعیت تنش عمدتا در این سازه ها تنش های غشایی به وجود می آید.انواع سازه های پوستی مانند پوسته های گنبدی و یا استوانه ای از جمله این سازه ها هستند. 5) سیستم سازه ای با عملکرد ارتفاعی height-active structure systems

آخرین نوع در تقسیم بندی،سازه های مرتفع هستند که رفتار آنها مجموعه ای از رفتارهای سیستم های قبلی است. این سازه ها عمدتا به صورت یک طره ی بزرگ قایم عمل می کنند وبارهای ثقلی و جانبی را از ترازهای مختلف ارتفاعی جمع کرده و به شالوده و سپس به زمین انتقال می دهند.


دسته ها :
پنج شنبه جهاردهم 9 1387
X